Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő

Neve: BOHÉMIA BÚTOR KERESKEDELMI KFT.

Székhelye: 1161 Budapest, Ottó u. 40.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-696422

E-mail címe: info@bohemiabutor.hu

Telefonszáma: +36-1/412-1174

Weboldal címe: bohemiabutor.hu, egyszerubutor.hu

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése védelméről és az adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint  az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az adatok kezelésével kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a weboldalon általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjairól, időtartalmáról, a kezelt adatok körének meghatározásáról, az adatokat megismerő személyek köréről, adattovábbításról és adatfeldolgozásról, az adatbiztonságról és a felhasználói jogokról és jogérvényesítési lehetőségekről.

 

A Felhasználó a Weboldalak használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez:

 

 • Regisztrálás

Az adatkezelés célja:

A weboldal használatával a regisztráláshoz a megrendelő neve, címe, telefonszáma és e-mail cím megadása szükséges.

Célja az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kommunikációt jelenti.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrálás során megadott személyes adatokat 5 évig tároljuk, de bármikor lehetőség van az adatok törlését kérni.

 

 • Rendelés és számlázás

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelően számla kiállítása és megőrzési kötelezettség teljesítése.

A Felhasználó adatainak felvétele és tárolása elengendhetetlen, kizárólag a rendelés megerősítése, visszaigazolása, tájékoztatások elküldésének biztosítása érdekében történik.

A számviteli jogszabályoknak megfelelően a számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán történik, köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk teljesíteni a rendelését.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt.

Az adatfeldolgozó címe: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/336-5300

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@kulcs-soft.hu

 

Az adatkezelés időtartama:

A számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni a dokumentumokat. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulásának törlését kéri, a Szolgáltató a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján jogosult az Adatkezelő által megadott személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

 • Szállítás

Az adatkezelés célja:

Az áru szállítása esetében az adatkezelés célja, hogy a megrendelések teljesítése érdekében az írásban kötött szerződés alapján a Futárcég a Felhasználó számára kiszállítsa. Ehhez szükséges adatok a név, szállítási cím és telefonszám megadása.

Az adatkezelés időtartama:

A Futárcég a Felhasználó adatait a kiszállítás idejéig kezelheti, ezt követően törlésre kerül.

 

Szállítással kapcsolatos adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Royal Futár Hungária Kft.

Az adatfeldolgozó címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/216-3606

Az adatfeldolgozó e-mail címe: diszpecser@royal.hu

 

 • Ajánlatok, értesítések küldése

Az adatkezelés célja:

A Felhasználó által feltett kérdésekre válaszolni tudjunk írásban, az adatok kezeléséhez név, telefonszám, e-mail cím megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

Az ajánlatok, értesítések során megadott személyes adatokat 1 évig tároljuk, de bármikor lehetőség van az adatok törlését kérni.

 

 • Jótállási jegy érvényesítése

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő az általa értekesített termékekre 1 év jótállást vállal. Az Adatkezelő a jótállási jegy érvényesítéséhez szükséges adatokat, azaz név, cím, telefonszám, megvásárolt termék, vásárlás időpontját tárolja.

Az adatkezelés időtartama:

A jótállási jegy során megadott adatokat a jótállás időtartama lejártáig, azaz 1 évig tárolja.

 

Az Adatkezelő a fent megjelölt adatkezeléseket eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Amennyiben az Adatkezelő ettől eltérő adatkezelést kíván végezni, akkor a Felhasználónak előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés körülményeiről.

 

Tárhelyszolgáltató, weboldal üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatos adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kampányfelügyelet Magyarország Kft.

Az adatfeldolgozó címe: 1022 Budapest, Tövis u. 32/C.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/336-0433

Az adatfeldolgozó e-mail címe:  noreply@kampanyfelugyelet.hu

Az adatkezelés célja:

A weboldal megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő és a Tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy a Felhasználónak a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezeés.

Harmadik személyek közreműködése

Adatkezelő informatikai rendszerének üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében külső szolgáltatókat (kézbesítő / online fizetési / számlázó partnerek) vesz igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A korusokejszakaja.hu (a továbbiakban: Webshop) szolgáltatásait igénybe vevő személy (továbbiakban: Felhasználó) tudomásul vezi, hogy az Adatkezelő által a Webshop felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai szükség szerint átadásra kerülnek:

Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5) részére

A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, számlázási adatok (számlázási név, adószám, számlázási cím)

Az adattovábbítás célja: A Barion Payment Zrt. által a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A Barion Payment Zrt. az Adatkezelő szerződött partnere, a Felhasználó általuk használt banki adatait nem tárolja az Adatkezelő rendszere. Ezen adatok szabályszerű kezeléséről és biztonságáról partnerünk a következő linken: https://secure.barion.com/Contract/GetDocument?key=avszmegtalálható nyilatkozatnak megfelelően gondoskodik.

E-mail címek kezelése

Az Adatkezelőnek figyelmet kell fordítani az általa kezelt elektronikus levélcímek  felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelés teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Kizárólag olyan e-mail címekre küldünk ki e-maileket, amely a regisztráció során a Felhasználó személyes adatainak megadásával erre engedélyt adott.

 

Közösségi oldalak kezelése

A Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, stb. közösségi oldalakon kezelt adatok köre, aki regisztrált és a közösségi oldalakon „lájkolta” a webolodalt.

Az adatkezelés célja:

A közösségi oldalakon a weboldal megosztása, akciókról és újdonságokról értesülnek, a weboldal népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok kezeléséről, módosításáról, törléséről az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Adatvédelemről.

 

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató által adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Fel kell tüntetni azon személyek körét, akik a cégen belül vagy esetleg azon kívül jogosultak az adatok megismerésére.

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő, azaz Bohémia Bútor Kft. munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez szükséges.

A megrendelések teljesítése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (futárcég, könyvelő) vehet igénybe. Ilyen esetben az Adatkezelő adatkezelési  gyakorlatáért nem felelős.

Az áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozás a Futárcéggel és az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján történik, melynek során a Felhasználó neve, szállítási címe és telefonszám megadása szükséges. A Futárcég a Felhasználó adatait a kiszállítás idejéig kezelheti, ezt követően törlésre kerül.

Adattovábbítás: Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden biztonsági intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatait védje az adatok tárolása során.  A személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, megsemmisítése megelőzésére.

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor a Felhasználó személyes adataival dolgoznak.

 

Felhasználói jogok

A Felhasználó az adatkezelés időtartalmán belül jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatai kezelésről. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait módosítsa. A Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjairól, időtartalmáról, továbbá kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Visszavonás joga:

A Felhasználó bármikor jogosult az adatkeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat töröljük rendszerünkből. Ez következményekkel jár, nem tudjuk teljesíteni a korábban leadott rendeléseket. Amennyiben a számla kiállítása már megvalósult, a Szolgáltató a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján jogosult az Adatkezelő által megadott személyes adatokat nem tudjuk törölni.

Hozzáférés joga:

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy a Felhasználó azonosítását követően emailben juttatja el a Felhasználóhoz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Helyesbítéshez valójog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez valójoga:

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő késedelem nélkül törölje a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Felhasználó tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okaz adatkezelésre;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Elfeledtetéshez valójog:

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerű elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmeztea szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához valójog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz valójog:

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg Ön jogosult arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit az Adatkezelő xml, csv, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat ebben a formátumban egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.

Tiltakozáshoz valójog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelés ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében.

A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az Adatkezelő között szerződés megkötése  vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő  intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedéseket. Szükség esetén ez 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette kérelmét,  az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette kérelmét, akkor

 • a Felhasználó bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 • panasszal a NAIH-hoz fordulhat.

 

Elérhetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

COOKIE (Süti) használatával kapcsolatos kezelési tájékoztató

Cookie (süti) használatról: A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében.

A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k.

Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Hirdetésekkel kapcsolatos információk:

Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára. A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát, ha felkeresik a hirdetés leiratkozási oldalt. (Arra is lehetőség van, hogy a külső szolgáltatók cookie-használatáról való leiratkozáshoz a felhasználókat a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalára irányítja.) Ezen a webhelyen a Google szolgáltat fizetett hivatkozásokat, linkeket a weboldalra látogatóknak. A látogatók leiratkozhatnak a cookie-k némelyikéről (ha nem is mindegyikéről) a Network Advertising Initiative leiratkozási webhelyén: www.networkadvertising.org/managing.

Mi az a DoubleClick DART cookie?

A DoubleClick DART cookie-t a Google használja a partnereinek webhelyén megjelenő hirdetéseknél, például az AdSense hirdetéseket megjelenítő vagy a Google által jóváhagyott hirdetési hálózatokban részt vevő webhelyek hirdetéseinél. Ha a felhasználók ellátogatnak valamely partner webhelyére, és akár megtekintenek egy hirdetést, akár rá kattintanak egy hirdetésre, egy cookie kerülhet az adott végfelhasználó böngészőjébe. Az ilyen cookie-kból gyűjtött adatokat a rendszer arra használja fel, hogy segítse a megjelenítőket a hirdetések jobb kiszolgálásában és kezelésében webhelyeiken és az interneten

Általános Információk:

Jelen weboldal, ahol ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, szabályzatot, tájékoztatót olvassa a jelenlegi Felhasználó, (továbbiakban: weboldalunk, weboldal) oldalain és aloldalain megjelenő adatok, információk, feltételek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért felelősséget nem vállalunk. A weboldalunkon elhelyezett információkért, illetve a weboldalunkról elérhető további más tulajdonban lévő weboldalak információiért felelősséget nem vállalunk és nem ellenőrizzük a tartalmi helyességét, helyt-állóságát, illetve aktualitását.

A weboldalunk megtekintésével, letöltésével a látogató elfogadja a weboldalunkon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, meghatározott pontjait. Amennyiben nem ért egyet feltételeinkkel a weboldalt hagyja el és ne látogassa. A Weboldalunk teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalunk előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalunkon található képi, illetve írásos tartalom egésze, vagy csak egy részének bármely formában történő másolása, átruházása, terjesztése, reprodukció létrehozása. Ezenkívül a nyilvánosság számára elérhetővé tenni, nyomtatott formában tárolni, amennyiben a személyes használat mértékét meghaladja.

A weboldalunk, illetve annak tulajdonosa(i) olyan károkért nem tartozik, nem tartoznak felelősséggel, amelyek a weboldal használatával, hiányosságaival, hibáival, használhatatlanságával, rosszindulatú vírusok, tartalmak, adatátviteli hibáiból adódnak. Továbbá harmadik személy által publikált, információk, fájlok, irományok, nyomtatott anyagok, amelyek a weboldalunkkal kapcsolatban hozhatóak. A weboldalunkhoz, -ra, illetve a weboldal kapcsolati elérhetőségeire eljuttatott személyes adatokat csak kapcsolattartás céljából használjuk fel. Továbbá az Ön által engedélyezett weboldalunkon feltüntetett 3. személy részére juttatjuk el az ide látogató kérésére. Az adatvédelmi irányelvek felelőse a weboldal domain címének igénylője.

A weboldalunkra látogató felhasználó, elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett partnerek, linkek tulajdonosai felhasználhatják a személyes adatait üzletszerzés céljából. További tájékoztatás: Ip címét, és internetes elérhetőségeit a weboldalunk látogatása alkalmával a böngészőn keresztül tárolhatja a szerver kiszolgáló információ technológiai rendszere, különböző forgalmi, látogatottsági statisztikák készítése, rosszindulatú vírusok, tartalmak, támadások beazonosítása végett és az adatok feldolgozása céljából az adatfeldolgozó információ technológiai rendszer, vagy személy részére átadja.

 

Kosár

Nincsenek termékek a kosárban.

Üdvözlöm!

Azonnal elvihető termékünk:

MADAMA franciaágy

210x 221 x 133 cm, ágyráccsal (180x 200cm),matrac nélkül, zöld szövettel:  480.000Ft, INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL