Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szerződés létrejötte, hatálya és tárgya

1. A szerződés bármely személy (mint Vevő) Bohémia Bútor Kft. (mint Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, és előleg megfizetésével lép hatályba. A rendelés leadásával az Eladó visszaigazolást küld, azonban ez nem jelenti a Vevő által leadott rendelés elfogadását. Az Eladó köteles a megrendelt bútor(okat) a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételeit, különösen az árat, és a szállítás feltételeit nem változtatja. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik.

2. Jelen szerződés az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező megrendelésen megjelölt bútor(ok)ra vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorról kapott bármely leírás, ismertető tájékoztatás között eltérés van, úgy a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak. Bizonyos bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a sorozatgyártásban valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

A megrendelés szabályai:

3. A Vevő választása szerint a bútort a Webáruházban vagy az Eladó üzletben kiállított minta, katalógusból, színminta alapján rendelheti meg. Amennyiben a Vevő a bútort színminta alapján rendeli meg, úgy jelen megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét, illetve a kárpit színét, kódszámát ellenőrizte, és azt elfogadja.

A teljesítés módja és alakisága:

4. Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon, értesítette. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési címet bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltozásról az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

 

Online fizetés

Barion

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. Használata még kényelmesebb a csupán egy perces regisztrációt követően. Mivel a bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket. A Barion felhasználók az ingyenes Barion applikáció segítségével egyre több boltban és vendéglátóhelyen mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát kellene magukkal vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és igazságosan kezeljük.

Átadás-Átvétel:

5.1. Az átadás-átvétel a Vevő értesítést követő 10 munkanapon történik az Eladó telephelyén vagy igény esetén – külön díjazás ellenében – házhoz szállítással. Az Eladó, amennyiben azt a Vevő kéri, külön ellenértékért vállalja a bútor Vevő részére történő házhoz szállítását és összeszerelését. A szállítás és az összeszerelés feltételeiről és díjáról a felek külön állapodnak meg.

Személyes átvétel: 1161 Budapest, Ottó u. 40.

5.2. Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételárhátralákot  – vagy az üzletben személyesen vagy házhoz szállítás esetén az átadás-átvétel előtt – maradéktalanul megfizette.

5.3. A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésnek. E körben a Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagoló dobozok telítettségét, a vitrin-, és üvegalkatrészeket. (Vevő tudomásul veszi, hogy az átvétel után eltörött üvegelemeket az Eladó csak térítés ellenében tudja pótolni!) Amennyiben a bútor megfelel a megrendelésnek, úgy ezt a Vevő a bútor átvételénél köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 8 napon belül írásban – jegyzőkönyv felvételével – kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.

Kárveszély:

6. A bútor átadásával, vagy az 5. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át.

Fizetési feltételek:

7. A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár befolyt az Eladóhoz. Vevőnek nincs joga vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni, kivéve azokat, melyeket Eladó elismert vagy bíróság jogerősen megállapított. Rendelés esetén 20% előleget kérünk az áru mennyiségétől és terjedelmétől függően.

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az árváltozástatás jogát fenntartjuk. Az árak tartalmazzák a törvényben előírt Áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás:

8. A fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20.§ szerint megilleti az indoklás nélküli elállás joga 14 napon belül.

A fogyasztó elállási jogát:

a.) termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

aa.) a terméknek,

ab.) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 20.§-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: info@bohemiabutor.hu, 1161 Budapest, Ottó u. 40.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Bohémia Bútor Kft.

Cím: 1161 Budapest, Ottó u. 40.

Alulírott/ak        kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén).

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát 14 napon belül elküldi. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik az egyedi szállításokra.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 22.§-nak megfelelően elállás vagy felmondás esetén az Eladó a foyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többlet díj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott Bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül bútorszállításra szakosodott fuvarozó útján, a termék sérülésmentességét biztosító csomagolásban visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A visszaküldött bútor nem lehet összeszerelve, az eredeti csomagolásában kell lennie.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére (1163 Budapest, Kővirózsa u. 6.) kell visszaküldeni.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

  • olyan előre nem gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezetten kérésére állítottak elő, vagy
  • olyan termék esetébe, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okoból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza.

A bútorok elemes rendelése, és a kárpitos bútorok szövetválasztéka miatt, amit az Ön igényeinek megfelelően állítanak elő egyedinek minősülnek. A visszavásárlási kötelezettség az egyedi termékekre nem vonatkozik!

Szavatosság és jótállás:

9. A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül- jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk., illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén a jótállás időtartama a teljesítéstől számított 1 év az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet lehetővé tesznek. A Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazóló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. Az Eladó mentesülhet a Vevő szerződéstől való elállásra vagy megfelelő árcsökkenésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül hibátlanra cseréli ki. Továbbá Eladó mentesülhet a Vevő megfelelő árcsökkenésre vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a Vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítani, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetők vissza:

  • a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútorkezelési-, használati-, illetve karbantartási utasításokat
  • a szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervízben végezték el,
  • a bútort átalakították, megváltoztatták,
  • valamilyen alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,
  • a Vevő által eszközölt szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik,
  • a lapra szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott személy összeszerelése közben sérültek meg (ebben az esetben a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor).

Adatkezelési nyilatkozat:

10. Az egyszerubutor.hu webáruház adatait a Bohémia Bútor Kft. kezeli. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések elkülönítve, beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvényben előírtaknak jár el.

A megrendelt bútorok szállítási ideje átlagosan 2 – 8 hét.

A megrendelt bútorok szállítási határidejének módosítási jogát fenntartjuk!

A gyártók és a Nagykereskedések által megadott szállítási idő esetleges be nem tartásáért felelősséget nem vállalunk!

 

www.bohemiabutor.hu weboldalt a Bohémia Bútor Kft. működteti, melynek

Székhelye: 1161 Budapest, Ottó u. 40.
Telephely: 1074 Budapest, Dohány u. 14.
Képviselőjének neve: Laszkovszkyné Szita Margit
Telefonszáma: +36 (1) 412 1174
Telefonos ügyfélszolgálat száma +36 (1) 412 1174
E-mail címe: info@bohemiabutor.hu
Számlaszáma: 11708001-20533533-00000000 (OTP Bank)
Adószáma: 12644171-2-42
Cégjegyzék száma: Cg.01-09-696422/5
Statisztikai számjele: 1264471-4759-113-01
Tárhely szolgáltató: Kampányfelülegyelet Magyarország Kft.

1022 Budapest, Tövis u. 32/C.

Házhozszállítás

Megrendelt termékeket Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, viszont kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni.

Személyes Áruátvétel

A megrendelt termékek személyesen is átvehetők budapesti raktárunkban (1163, Budapest, Kővirózsa u. 6.). Amennyiben ezt a lehetőséget választod, a rendelési folyamat ‘Szállítási Módok’ menüpontjában.

Ha bármiféle kérdésed, kérésed, észrevételed, vagy problémád lenne cégünk működésével, az általunk forgalmazott termékekkel kapcsolatban, kérjük jelezd azt nekünk. Fordulj hozzánk bizalommal hétfőtől péntekig, 10.00-18.00 óra között a 06 (1) 412 1174 telefonszámon.

Köszönjük figyelmedet, és jó vásárlást kívánunk!

 

Kosár

Nincsenek termékek a kosárban.

Üdvözlöm!

Váltsa be Kupon kódját!

Még több kedvezmény, még az Akciós termékekre is.

Kód: 1Sunny

Felhasználható: 2019. december 31-ig.

Bohémia Bútor csapata